Loading

AYDINLATMA METNİ

 

Veri sorumlusu olan İZ FLOWER SİDE BEACH HOTEL & SİDE LAUNDY YENİ SİDE TUR. TİC. YAT. VE SAN. A.Ş. (İZ FLOWER SİDE BEACH HOTEL) ‘ne ait işbu konaklama tesisinde, hazırlanmış ve uygulamaya konmuş olan KVKK Politikası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) gereğince hazırlanmış olan bu aydınlatma metninde yer alan açıklamalarla ilgili detaylara Veri sorumlusu KVKK Politikası ve eklerinde yer alan dökümanlardan ulaşabilirsiniz.  Buna göre;

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

 1. Kimlik ve Ailevi Bilgiler [Ad-soyad, TCK No, Pasaport No, doğum yeri – tarihi, medeni hal, meslek, cinsiyet, çocuk ismi, sayısı, yaş ve doğum tarihleri, imza, voucher (seyahat kartı) bilgileri ile register kart (konaklama kartı bilgileri), oda tipi ve numarası, uçuş numarası, konakladığı otel, konaklama tarihleri ve tutarı]
 2. İletişim Bilgileri [adres, telefon no, e-posta adresi]
 3. Lokasyon Bilgileri [Konaklama ve konum bilgileri]
 4. Müşteri İşlem Bilgileri [(Araç plakası, anket formu, ürün ve hizmet sunumuna yönelik kayıtlar, talepler, talimatlar, fotoğraflar, evlilik, doğum özel günler yıldönümü, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi]
 5. Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri [Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera ve ses kayıtları,]
 6. İşlem Güvenliği Bilgileri [IP adresi, hotspot kayıtları, şifre ve parola bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log ve dijital trafik kayıtları]
 7. Finans Bilgileri [banka hesap numarası, IBAN, Kredi kartı numarası, CVC kodu, son kullanım tarihi]
 8. Görsel ve İşitsel Kayıtlar ve Bilgiler [Çağrı merkezi yoluyla alınan ses kayıtları, Görsel ve işitsel kayıtlar ve bilgiler]
 9. Sağlık Bilgileri [Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kronik rahatsızlıklar, geçirilen hastalıklar, astım, diyabet, kalp, tansiyon hastalıkları, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri]

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler

 

İş bu aydınlatma metnine göre kişisel verileriniz, otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, iş birliği içinde bulunulan, sözleşme ilişkisi içinde yer alan çözüm ortakları ile faaliyette bulunmanın bir gereği olarak anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunulan üçüncü kişiler tarafından veya tarafınızdan iletilen bilgi, belgeler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilmektedir.

 

Bu veriler 6698 sayılı KVK Kanunu 5.maddesi çerçevesinde açık rızanız nedeniyle, bunun yanında açık rızanızın gerekli olmadığı durumlarda aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde doğrudan işlenebilmektedir. Buna göre;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

6698 sayılı KVKK 6. Maddesi kapsamında sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden veya aynı madde hükmüne uygun olarak kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir. Açık rızanızın bulunmaması halinde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanun’un 4. 5. ve 6. Maddelerine göre, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri de dikkate alınarak aşağıda gösterilen amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 

 1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 5. Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 6. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 7. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 8. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 9. Eğitim, seminer, kongre gibi etkinliklerin ve faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
 10. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 11. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 12. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 13. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 14. Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 15. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 16. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 17. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 18. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 19. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 20. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 21. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 22. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 23. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 24. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 25. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 26. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 27. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 28. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 29. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 30. Müşteri, Misafir Memnuniyetine, Hizmet Kalitesine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 31. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 32. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 33. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 34. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 35. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 36. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 37. Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 38. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün Ve Hizmet Koşullarının İfası İle Üstlenilen Yükümlülüklerin Eksiksiz Ve Doğru Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi
 39. Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 40. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 41. Talep / Şikayetlerin Takibi
 42. Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 43. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 44. Ücret Politikasının Yürütülmesi
 45. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 46. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 47. Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
 48. Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 49. Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 50. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 51. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 52. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 53. Güvenli Konaklama, Rezervasyon, Tatil Satış İşlemlerinin Yerine Getirilmesi,
 54. Sosyal Medya Ve Diğer Mecralarda Paylaşılmak Üzere Anket, Pazarlama Ve Reklamlarda Kullanılması,
 55. İşyerinde müşteri, çalışan ve ilgili üçüncü şahısların kamu güvenliğinin sağlanması,
 56. Sağlık sorunlarının ortaya çıkması durumunda ilk müdahale, teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanması,
 57. İşletmenin ve işyerinin idaresi ile faaliyetlerinin mevzuata, şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,
 58. Kutlama, parti, doğum günü, evlilik, düğün, nişan ve yıldönümü gibi özel gün etkinliklerinin ve faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

 

Kişisel verileriniz, yukarıda gösterilen amaçlar dışında işlenmemektedir. İşletme tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ya da hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi için her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK Kanunu 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre aşağıdaki şartların varlığı halinde yurt içinde veya yurt dışına aktarılabilir.

6698 sayılı KVK Kanununun 5 inci maddesindeki şartların varlığı nedeniyle ya da açık rızanız doğrultusunda alınan kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yine yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanunun 8 inci ve 9 uncu madde hükümlerine uygun olarak işbirliği içinde bulunulan kişi kurum ve firmalara, hissedar, tedarikçi gibi etkileşim içinde bulunulan kişi ve kurumlara hizmet alınan ya da hizmet verilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

Yeterli önlemler alınmak kaydı ile sağlığa ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilmektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, verinin alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ve ayrıca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmek şartıyla kişisel verileriniz yurt dışına yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun izninin bulunması kaydıyla açık rızanız aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

KVK Kurulu, yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve yurt dışına aktarıma izin verilip verilmeyeceğine; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını, kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması halinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar vermektedir. Kişisel verileriniz, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya sizin menfaatinizin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz;

 

 • Yetkili Kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Şirket ortaklarına ve yetkililerine,
 • İş ve çözüm ortaklarına,
 • Tedarikçi kişi ve firmalara,
 • Etkileşim içinde bulunulan gerçek veya tüzel hukuk kişilerine, aşağıda belirtilen amaçlarla yani;

 

 1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 5. Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 6. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 7. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 8. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 9. Eğitim, seminer, kongre gibi etkinliklerin ve faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
 10. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 11. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 12. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 13. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 14. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 15. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 16. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 17. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 18. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 19. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 20. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 21. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 22. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 23. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 24. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 25. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 26. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 27. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 28. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 29. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 30. Müşteri, Misafir Memnuniyetine, Hizmet Kalitesine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 31. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 32. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 33. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 34. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 35. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 36. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 37. Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 38. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün Ve Hizmet Koşullarının İfası İle Üstlenilen Yükümlülüklerin Eksiksiz Ve Doğru Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi
 39. Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 40. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 41. Talep / Şikayetlerin Takibi
 42. Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 43. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 44. Ücret Politikasının Yürütülmesi
 45. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 46. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 47. Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
 48. Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 49. Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 50. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 51. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 52. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 53. Güvenli Konaklama, Rezervasyon, Tatil Satış İşlemlerinin Yerine Getirilmesi,
 54. Sosyal Medya Ve Diğer Mecralarda Paylaşılmak Üzere Anket, Pazarlama Ve Reklamlarda Kullanılması,
 55. İşyerinde müşteri, çalışan ve ilgili üçüncü şahısların kamu güvenliğinin sağlanması,
 56. Sağlık sorunlarının ortaya çıkması durumunda ilk müdahale, teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanması,
 57. İşletmenin ve işyerinin idaresi ile faaliyetlerinin mevzuata, şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,
 58. Kutlama, parti, doğum günü, evlilik, düğün, nişan ve yıldönümü gibi özel gün etkinliklerinin ve faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında veri sahibi yani ilgili kişi

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yanlış işlenen ve düzeltilmesi istenen kişisel veriler ile imha edilmesi istenen kişisel verilerle ilgili olarak aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz şikâyet haklarını kullanabilmeleri için öncelikle aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak kişisel veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Bu yol tüketilmeden KVK Kurulu’na şikâyet yoluna gidilememektedir.

Talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından cevaplandırılmaktadır.

Başvurunuzun reddedilmesi veya verilen cevabın yetersiz bulunması yahut süresinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda KVK Kurulu’na şikâyet hakkını kullanabilir ya da doğrudan yargı yoluna başvurabilirsiniz.

 

Başvuru Adresi ve iletişim bilgileri:

 

İZ FLOWER SİDE BEACH HOTEL & SİDE LAUNDY YENİ SİDE TUR. TİC. YAT. VE SAN. A.Ş.

(İZ FLOWER SİDE BEACH HOTEL)

ILICA MAH. 7. SOK. NO:4/A MANAVGAT/ANTALYA

TEL: 0242 756 0444

info@izflowerhotel.com

 

 1. Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

 

Yukarıda belirtilen yöntemlerle ve belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi gereken kişisel verileriniz kanunda belirtilen zaman aşımı ve hak düşürücü süreler de dikkate alınarak veri envanterinde belirtilen süre kadar saklanır. Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya mevzuat uyarınca verilerinizin işlenmesi için zorunlu kılınan süreler sona erdiğine, Şirketimiz tarafından resen en geç altı aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde imha yöntemlerinin herhangi birisi kullanılarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerinizin anonim hale getirme, verilerin uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan işlemler tutanak altına alınır. Kamusal gereklilikler karşısında bu tutanaklar 5 yıl süre ile saklanır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İSMİ / UVANI                       : İZ FLOWER SİDE BEACH HOTEL & SİDE LAUNDY YENİ SİDE TUR. TİC. YAT. VE SAN. A.Ş.

ADRES                                  : ILICA MAH. 7. SOK. NO:4/A MANAVGAT/ANTALYA

MERSİS NO                         : 0649 0004 339 00019

VERGİ DAİRESİ / NO        : MANAVGAT V.D. / 649 000 4339